Цель:
Развитие и популяризация альпинизма и скалолазания среди жителей города Николаева, повышение роли физкультуры и спорта для всестороннего и гармоничного развития личности, укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни.
Статус:
Общественная организация.
Зарегистрирована решением исполкома N 464 от 23.06.2001 г. Свидетельство N 267.
Является коллективным членом федерации альпинизьма и скалолазания Украины.
Руководящий орган
Правление.
Высший руководящий орган
Общее собрание.
Свою работу координирует с планами Федерации альпинизма и скалолазания Украины.
Работает в тесном контакте с городским спорткомитетом.
Банковские реквизиты:
р/с 260015063 в НОД АППБ "АВАЛЬ" МФО326182 код. 24779442.
Контактный телефон:
Председатель федерации:  Патрушев Олег Юрьевич, +380936829557                                       
Общественный тренер по альпинизму: Ерофеев Владимир Александрович,      +380503180679, +380634467814, icq- 416812245, http://erovlad@mail.ru ,

Обратная связь

Имя отправителя *:
E-mail отправителя *:
Тема письма:
Текст сообщения *:
Код безопасности *:

Устав федерации 

 

 

«ЗАРЕЄСТРОВАНО»

рішенням виконкому

Миколаївської міської ради

"__"_________2000р..№ ______

реєстраційне свідотство №  Керуючий справами виконкому

___________С.М.Мальцев

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням загальних зборів

Миколаївськой міськой федерації

альпінізму та скелелазіння

 Протокол № 1

від «___»__________ 2000 р.

Голова правління

                         О.Ю. Патрушев 

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням призидії  Федерації альпінізму та скелелазіння України

Протокол № ____

від «___»_________2001р.

Президент Федерації

____________В.К. Симоненко 

 

 

 

 

СТАТУТ

Миколаївської міської  Федерації

альпінізму  та  скелелазіння 

 

 Миколаїв - 2001

 

1.1.    Миколаївська міська Федерація альпінізму та скелелазіння (скорочена назва ММФАС, далі по тексту Федерація), є громадською організацію, яка діє на підставі цього Статуту, керуючись Конституцією України, законом України "Про об’єднання громадян", Законом України"Про фізичну культуру і спорт", діючим законодавством України, та здійснює свою діяльність на принципах самокерування та самофінансування.

1.2.    Миколаївська міська Федерація альпінізму та скелелазіння є осередком Федерації альпінізму та скелелазіння України та має спільні з нею мету та завдання.

1.3.    Федерація будує свою діяльніть на підставі добровільності, рівної  активної        діяльності     та рівних прав усіх членів.                                                                    1.4.    З моменту державної реєстрації, яка прводиться в порядку визначеному законодавством України, Федерація набуває статусу юридичної особи:

•·     виступає учасником цивільно-правових відносин, реалізує право власника, самостійно користується та розпоряджається своїм майном та засобами;

•·     від свого імені укладає угоди, набуває майнові і особисті немайнові права і несе обов’язки, пов’язані з її діяльністю, є позивачем та відповідачем в суді, арбітражному та третейському суді.

•·     виконує свої обов’язки згідно з законодавством України;

•·     має свою символіку, печатку (повна назва "Миколаївська міська Федерація альпінізму та скелелазіння"), штамп, фірмовий бланк та інші реквізити, зразки яких затверджуються Правлінням Федерації та реєструються в устеновленому законодавством порядку;

•·     має розрахунковий та інші  рахунки в банківських установах;

•·     взаємодіє з пресою та телебаченням, може мати свою друковану продукцію, яка рекламує діяльність федерації;

•·     може створювати госпрозрахунові установи та організації із статусом юридичної особи, засновувати підприємства у порядку, встановленному законодавством;

•·     сприяє створенню спортивних секцій та клубів з альпінізму та скелелазіння.

 

1.5.    Федерація може вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, створювати міжнародні спілки об'єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також приймати участь у здійсненні заходів, які не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

 

1.6.    Федерація здійснює свою діяльність на території міста Миколаєва.

1.7. Юридична адреса: 54058 Миколаїв, вул.Лазурна, буд. 42-А, кв. 155.

  

 

 

2.  мета та завдання федерації

 

2.1.    Головною метою Федерації є розвиток та популярізація альпінізму та скелелазіння серед жителів міста Миколаєва, підвищення ролі фізичної культури та спорту для всебічного і гармонійного розвитку особи, зміцнення здоров'я, формування здорового способу життя.

 

2.2.    Основними завданнями Федерації є :

  а)  створення умов для спортивної підготовки альпіністів та скелелазів;

  б) захист законних інтересів своїх членів, спорсменів, тренерів та інших спеціалістів, турбота про ветеранів спорту;

  в) пропаганда альпінізму та скелелазінння серед населення;

  г) сприяння розвитку прикладного альпінізму: в промисловості, будівництві, військовій справі тощо;

  д) координація роботи осередків;

  е)  залучення до занять альпінізмом та скелелазінням молоді та підлітків, виховання у них патріотизму, любові до України, формування високих моральних якостей, бадьорості духу, сили та витривалості;

  ж)  розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази цих видів спорту.

 

2.3.    Напрямки роботи Федерації :

а) сприяння організації та проведенню міських змагань з альпінізму та скелелазіння;

б)   сприяння  підготовці і провенню міських учбово-спортивних заходів з альпінізму і скелелазіння;

в) сприяння у підготовці спортсменів і формуванні команд для участі у  обласних та республиканських змагань з альпінізму та скелелазіння;

г) сприяння у організації та проведенні спортивних занять професіоналів та любителів спорту;

д)  організація семінарів, лекцій, вечорів, злетів;

е) співробітництво з державними установами та громадськими організаціями в організації спільних проектів;

ж)  сприяння у підготовці та атестації спеціалістів та робітників у прикладних сферах альпінізму: для потреб промисловості, будівництва, оборони, рятувальних робіт, роботи спецпідрозділів МО, МВД, СБУ, МНС тощо.

з)   створення своїх осередків на підрпиємствах та в учбових закладах міста.

 

 

 

3.  члени Федерації, їх права, Обов’язки

 

3.1.    Діяльність Федерації здійснюється на основі добровільного членства.

 

3.2.    Членство в Федерації може бути індивідуальним та колективним.

 

3.3.    Індивідуальними членами Федерації можуть бути громадяни України та особи без громадянства, які знаходяться на території України на законних  підставах віком не молодше 18 років і які виконують вимоги Статуту.

 

3.4.    Колективними членами можуть бути трудові колективи підприємств, організацій, установ та громадські організації, які сприяють діяльності Федерації, визнають та виконують вимоги Статуту та сплачують членські внески.

 

3.5.    Прийом до Федерації індивідуальних членів здійснює Правління на підставі письмової заяви та після  сплати вступних внесків.

 

3.6.    Прийом до Федерації колективних членів здійснюється Правлінням на підставі рішення членів трудового колективу або загальних зборів громадських організацій.

 

3.7.    Документи на вступ у Федерацію та вступні внески подаються у Правління Федерації.

 

3.8.    Члени Федерації мають право користуватись пільгами, які надаються членам Федерації:

а)  обирати і бути обраними до Правління Федерації;

б)  висловлювати і відстоювати свою точку зору;

в)  звертатись до Федерації за захистом своїх прав і інтересів;

г)  одержувати будь-яку інформацію про діяльність Федерації;

д) вносити пропозиції до Правління Федерації з питань, пов’язаних з діяльністю Федерації;

е)  отримувати фінансову підтримку .

3.9.    Члени Федерації зобов’язані:

а)  дотримуватись Статуту та працювати згідно з планами Федерації;

б)  приймати активну участь в роботі Федерації;

в) виконувати статутні завдання, брати участь в реалізації проектів, якісно та своєчасно виконувати взяті на себе обов’язки, активно брати участь в організаційному, матеріально-технічному і фінансовому забезпеченні діяльності Федерації;

г)  регулярно сплачувати внески;

д)  пропагувати основні напрямки діяльності та завдання Федерації.

 

3.10.  Членство в Федерації припиняється за рішенням Правління Федерації, з подальшим затвердженням Загальними зборами. Підставою для цього може бути:

а)  особиста заява члена Федерації;

б) рішення членів трудового колективу, або загальних зборів громадських організацій – для колективних членів;

в) діяльність, яка суперечить статуту;

г) неодноразове порушення вимог статуту.

 

 

4. СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦІЇ, ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ

 

4.1.    Вищим керівним органом Федерації є Загальні збори, які скликаються не рідше одного разу на рік. Про скликання та порядок денний членів Федерації повідомляє Правління не пізніше ніж за один місяць до початку проведення зборів.

 

4.2.    Позачергові Загальні збори скликаються за вимогою не менше третини членів Федерації, або за ініціативою Правління в місячний термін.

 

4.3.    Загальні збори вважаються дійсними, якщо в їх роботі приймають участь не менше 2/3 членів Федерації. Рішення приймаються простою більшостю голосів присутніх. При прийнятті рішення про ліквідацію або реорганізацію, а також про внесення змін і доповнень до Статуту, за нього повинно проголосувати не меньш 2/3 присутніх членів Федерації.

 

4.4.    Загальні збори:

а)  визначають основні напрямки діяльності, обговорюють та приймають рішення по основних питаннях діяльності, в тому числі про припинення діяльності Федерації;

б)  приймають статут Федерації, вносять до нього зміни та доповнення;

в)  обирають членів Правління, Голову Правління, членів та голову ревізійної комісії терміном, на три роки, заслуховують та затверджують  їх звіти;

г)  затверджують розмір вступних та членських внесків;

д)  вирішують  інші важливі питання, пов’язані з діяльністью Федерації.

 

4.5.    В період між Загальними зборами керівництво діяльністю здійснює Правління :

а)  визначає напрямки діяльності і затверджує план роботи Федерації;

б)  встановлює порядок делегування та представництва на Загальні збори від кількості членів;

в)  вирішує питання прийому та виключення з членів Федерації;

г)  визначає порядок і розмір сплати членських і вступних внесків Федерації і подає на затвердження Загальним зборам;

д) створює для виконання статутних завдань Федерації необхідні функціональні структури (комісії, секції, тощо) як постійні, так і тимчасові;

е)  затверджує Положення про ці структури;

ж)  розпоряджується фінансовими та матеріальними засобами Федерації; розробляє для затвердження на Загальних зборах кошторис прибутків і витрат Федерації; звіти про надходження і витрати засобів, визначає форми і розміри оплати праці штатних робітників, формує штатний розклад;

з) приймає рішення про створення осередків Федерації, госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому законодавством, затверджує їх статути та положення;

и)  затвержує символіку Федерації, зразки бланка, печатки, штампа;

к)  розглядає інші питання, що виносяться на обговорення за ініціативою членів Правління.

 

4.6.    Засідання Правління є дійсним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів Правління. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

 

4.7.    Голова Правління керує всією його діяльністю і представляє Федерацію у відношеннях з державними, громадськими і іншими організаціями, підприємствами, а також з приватними особами як на Україні, так і за її межами.

 

4.8.    Голова:

а)  без доручення діє від імені Федерації;

б)  укладає угоди, видає доручення на користування засобами і майном Федерації, має право першого підпису на фінансових документах;

в)  видкриває та закриває рахунки в банках та інших фінансово-кредитних установах;

г)   підписує кошторис доходів та витрат, звіти, листи та інши ділові папери;

д)  приймає на роботу та звільняє штатних робітників Федерації в межах затвердженого Загальними зборами штатного розкладу та фонду оплати праці;

е)   має право розглянути і виришити будь яке питання, що має важливе значення для забезпечення діяльності Федерації.

 

4.9.    У випадку необхідності може бути створена виконавча дирекція, що очолюється виконавчим директором. Виконавчий директор підзвітний Правлінню Федерації і згідно з покладеними Головою на нього обов’язками виконує наступні функції:

а)  без доручення діє від імені Федерації, представляє її інтереси у відношеннях з організаціями, підприємствами на території України;

б)  за дорученням Голови відкриває та закриває рахунки в банках і інших фінансових установах;

в)   укладає угоди, видає доручення на розпорядження коштами та майном Федерації, підписує фінансові та інши ділові папери;

г)   виконує інші дії по оперативному керівництву Федерацією в межах компетенції, затвердженої Загальними зборами.

 

4.10.  Органом контролю Федерації є ревізійна комісія у складі трьох осіб. Ревізійна комісія :

а)  обирається на Загальних зборах Федерації;

б)  виконує контроль за фінансово-господарською діяльністю Федерації;

в)  перевіряє фінансову документацію, яку представило Правління, готує по ній висновки;

г)  має доступ до всіх фінансово-господарських документів Федерації;

д) Голова ревізійної комісії має право брати участь в роботі Правління з правом дорадчого голосу.

 

 

5. засоби та майно федерації

 

5.1.    Федерація у своїй діяльності не передбачає отримання прибутків. Федерація має у власності грошові кошти та інше майно, яке необхідне для здійснення її статутних завдань. Федерація володіє, користується належним їй майном на свій розсуд.

 

5.2.    Джерелом формування коштів Федерації є:

а)  вступні і членські внески;

б)  добровільні внески громадян, підприємств, установ, організацій;

в) відрахування від утворених госпорозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств;

г)  інші надходження, які не заборонені діючим законодавством України.

 

 

5.3.    Право власності Федерації реалізує її вищий орган управління – Загальні збори. Окремі функції по господарському керівництву майном Федерації можуть бути  покладені на Правління.

 

5.4.    Обладнання, майно та засоби, які передаються Федерації як дар, або гуманітарна та інша допомога, у тому числі й з-за кордону, розподіляються безпосередньо Правлінням для реалізації статутних завдань.

5.5.    Правління має право вимагати повернення майна, виданого індівідуальному чи колективному члену Федерації Правлінням, при виході його з членів Федерації.

 

5.6.    Федерація веде оперативний та бухгалтерський облік, складає баланс, подає фінансовим органам дані про джерела та розміри отриманих Федерацієй коштів в порядку та в терміни, передбачені законодавством України.

 

5.7     Кошти та інше майно Федерації не може перерозподілятися між її членами,а спрямовується  для виконання статутних завдань.

 

 

6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 

6.1.    Припинення діяльності Федерації може бути здійснено шляхом її реорганізації, або ліквідації.

 

6.2.    Реорганізація Федерації здійснюється за рішенням Загальних зборів.

 

6.3.    Ліквідація Федерації здійснюється за рішенням Загальних зборів або суду. У випадук прийняття рішення про ліквідацію Федерації Загальними зборами призначається ліквідаційна комісія.

 

6.4.    Рішення Загальних зборів про припинення діяльності Федерації є дійсним, якщо за нього проголосувало 2/3 зареєстрованих на момент їх проведення членів Федерації.

 

6.5.    У випадку ліквідації, кошти та інше майно Федерації не може перерозподілятися між її членами і використовується для виконання статутних завдань, а у випадках, передбачених законодавством, за рішенням суду зараховується в дохід держави.

 

 

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 

7.1.    Зміни та доповнення до статуту Федерації приймаються Загальними зборами    Федерації і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш 2/3 від кількості осіб, які приймали участь у зборах.

 

7.2.    Про зміни та доповнення, що сталися в статутних документах Правління Федерації повідомляє реєструючий орган у п’ятиденний термін.

 

Создать бесплатный сайт с uCoz